از کمربند لولایی تنظیم فشار پمپ های دستگاه ملات پاش استفاده می شود. با سفت کردن پیچ های کمربند، قطر داخلی استاتور کاهش یافته و موجب افزایش فشار می شود.